1. Mở terminal, sau đó change directory đến thư mục chứa project:
  $ cd my-project
  
 2. Tạo môi trường ảo, đặt tên là “venv”:
  $ virtualenv venv
  
 3. Vẫn đứng ở thư mục hiện tại, tiến hành kích hoạt môi trường ảo:
  $ venv\Scripts\activate
  
 4. Make sure file requirements.txt tồn tại trong thư mục gốc của project, tiến hành cài đặt các gói cần thiết:
  $ pip install -r requirements.txt
  
 5. Sau khi cài đặt xong, kiểm tra lại version của python, và các gói vừa cài đặt:
  $ python --version
  $ pip freeze